Missie, visie en strategie

Inleiding

Dit document beschrijft de missie, visie en strategie van de maatschappelijk-diaconale activiteiten van het Hofje Onder den Toren in Middelburg. 

In de statuten van de Stichting Het Hofje Onder den Toren is het doel van de stichting als volgt geformuleerd: ‘het mogelijk maken van kerkelijke en maatschappelijk-diaconale activiteiten in het Hofje Onder den Toren uitgaande van de Protestantse Gemeente te Middelburg en de Christelijke Gereformeerde kerk te Middelburg en eventuele andere gemeenten als zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap, die zich bij de activiteiten van de stichting willen aansluiten. Daarnaast heeft de stichting tot doel het verpachten en/of verhuren van een of meer ruimten in het Hofje Onder den Toren aan derden, indien en voor zover de activiteiten van deze derden naar het oordeel van het bestuur passen binnen de doelstelling van de stichting en/of deze doelstelling ondersteunen.’ Momenteel is de Kruiskerk de derde partner die participeert in de stichting Hofje Onder den Toren. 

Bij de missie beantwoorden we vragen als: wat doet het Hofje, wie zijn de bezoekers en in welke behoeften wil het Hofje voorzien? Kortom: waar staat het Hofje voor?
Bij de visie gaat het om de vraag hoe het Hofje de missie in de praktijk brengt. Ofwel: waar gaat het Hofje voor?
Bij de strategie wordt uitgewerkt hoe de visie in praktijk wordt gebracht. Dus: wat moet er gedaan worden en waarom?

Missie – waar staat het Hofje voor?

Het Hofje wil Gods liefde voor mensen zichtbaar maken voor inwoners en bezoekers van Middelburg door mogelijkheden te bieden voor ontmoeting en gezamenlijke maatschappelijk-diaconale activiteiten.

Bij deze missie hebben we de volgende metaforen in gedachten:

 • Het Hofje als een Herberg waar ontmoeting plaatsvindt op een open en ongedwongen manier. Iedereen is welkom.
 • Het Hofje als een Kruispunt waar wegen van mensen elkaar kruisen. Mijn weg en die van de ander, die misschien wel kwetsbaar is. Kunnen wij iets betekenen voor de ander in zijn moeilijke of belangrijke levensmomenten? Waar mogelijk bieden we een luisterend oor en verwijzen we door naar gespecialiseerde instanties.
 • Het Hofje als een Huis waar gastvrijheid heerst, zoals in de eerste christelijke gemeente het geval was. Daar worden verhalen verteld en is er ontmoeting tussen mensen. Mensen met wellicht verschillende achtergronden en culturen. We hebben aandacht voor de ander. In dit huis herken je de identiteit van de kerk.
 • Het Hofje als een Kapel waar mensen in stilte tot zichzelf kunnen komen, waarin ze ook nader tot elkaar kunnen komen en samen ook nader tot God.
 • Het Hofje als een Markt waar mensen overheen lopen, waar iets te doen valt en mensen elkaar aanspreken.

Achter deze missie zit de gemeenschappelijke overtuiging van de deelnemende christelijke kerken dat God begaan is met mensen en in liefde en trouw naar hen omziet. 

Visie – waar gaat het Hofje voor?

Het Hofje biedt een open plek midden in de stad om niet alleen op zondag maar ook op weekdagen invulling te geven aan de aanwezigheid van de kerk. 

Het Hofje brengt de visie in praktijk door een open plek te bieden voor ontmoeting. Het wil een laagdrempelige plek zijn waar mensen welkom zijn en zichzelf kunnen zijn. Anders dan in de wijken van Middelburg, had het centrum van de stad voorheen geen wijkcentrum waar mensen elkaar konden ontmoeten. Met de komst van het Hofje is deze plek er wel gekomen. 
Met het Hofje willen de kerken die partner zijn in de stichting die het Hofje beheert, ook op andere dagen dan op zondag de kerk een gezicht geven in de stad door ook op doordeweekse dagen  aanwezig te zijn. 
Belangrijk is dat het Hofje daarbij afhankelijk is van inzet en het enthousiasme van vrijwilligers. Vrijwilligers vanuit de deelnemende kerken, maar ook van daarbuiten, die zich herkennen in de missie van het Hofje. 

Strategie – hoe brengt het Hofje de visie in de praktijk?

Op dit moment brengt het Hofje de visie in praktijk door het organiseren van maaltijden en door een inloop op dinsdag, donderdag en zaterdag. Maar er wordt gedroomd over en gewerkt aan een uitbreiding van de activiteiten. Ruimere openingstijden (van de inloop), plekken creëren waar mensen iets kunnen opzoeken op een computer, huiswerkbegeleiding, workshops etc.

Bovenstaande missie en visie zijn het uitgangspunt bij de maatschappelijk-diaconale activiteiten van het Hofje. Alle activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers die daarbij ondersteund worden door het Hovelingenoverleg, bestaande uit vertegenwoordigers uit alle participerende kerken. Dit Hovelingenoverleg jaagt aan, zorgt voor overzicht en is de verbinding tussen vrijwilligers en kerkenraden. 

Bij uitbreiding van de activiteiten spelen de volgende aspecten een rol:

 • Wie vormen de doelgroep
 • Is er een vraag
 • Past de activiteit bij onze missie/visie
 • Wat kunnen we concreet bieden
 • Kunnen we het bemensen
 • Wat betekent het financieel
 • Welk doel willen we ermee bereiken